Титульний аркуш

Зміст

Баланс: Стор. 1   Стор. 2

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік: Стор. 1  Стор. 2

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2011 рік: Стор. 1   Стор.2

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2011 рік: Стор. 1   Стор. 2

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік: Стор.1   Стор.2   Стор.3   Стор.4   Стор.5   Стор.6   Стор.7   Стор.8   Стор.9

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: Стор. 1   Стор. 2   Стор. 3   Стор. 4   Стор. 5   Стор. 6  

Інформація про собівартість реалізованої продукції

Банки, що обслуговують емітента

Інформація про державну реєстрацію емітента

Основні відомості про емітента

Основні види діяльності

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

ОПИС БІЗНЕСУ

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про посадових осіб емітента

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про зобов'язання емітента