Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Трофiмов Олександр Євгенович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКВАСЕРВIС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32804058

4. Місцезнаходження

Луганська , Перевальский район,  94311, смт. Михайлiвка, вул. Загородня, 6

5. Міжміський код, телефон та факс

+38 06442 44508 +38 06442 44508

6. Електронна поштова адреса

lawyers@as.lg.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2016

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi папери України" №73 (4361)

 

21.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.as.lg.ua

в мережі Інтернет

20.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб, тому "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не надаються. Корпоративного секретаря товариство не має. "Iнформацiя про рейтингове агентство" не надається, тому що державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня, товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)", "Iнформацiя про дивiденди", "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент", "Опис бiзнесу", "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", "Текст аудиторського висновку (звiту)" не заповнюють приватнi акцiонернi товариства. Посадовi особи акцiями товариства не володiють. Товариство не випускало облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери. Викуп власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювався. Особлива iнформацiя протягом звiтного року не траплялась. Борговi цiннi папери товариством не випускались. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не складалась. Цiльовi облiгацiї товариством не випускались, тому звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй. Iпотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН товариство не випускало.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКВАСЕРВIС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АА № 936181

3. Дата проведення державної реєстрації

10.01.2004

4. Територія (область)

Луганська

5. Статутний капітал (грн)

4000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

104

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

36.00 ЗАБIР, ОЧИЩЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ВОДИ

71.12 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI IНЖИНIРИНГУ, ГЕОЛОГIЇ ТА ГЕОДЕЗIЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНIЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ

43.22 МОНТАЖ ВОДОПРОВIДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦIОНУВАННЯ

10. Органи управління підприємства

Не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Промiнвестбанк" м. Київ

2) МФО банку

300012

3) поточний рахунок

26005601004785

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Централiзоване водопостачання та водовiдведення

АА 149631

30.08.2011

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

22.08.2016

Опис

Пiдприємство має намiр продовжити термiн дiї лiцензiї.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трофiмов Олександр Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 47 08 171160 18.06.2008 Вiддiлом УФМС Росiї по Мурманськiй областi у Первомайському АО мiста Мурманськ

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ «АКВАСЕРВIС», тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.05.2015 3 роки

9) Опис

Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є: 1. управлiння поточною дiяльнiстю Товариства; 2. втiлення основних принципiв Товариства щодо охорони навколишнього середовища, ведення комерцiйної i торгiвельної дiяльностi та iнвестицiйної, технiчної, iнформацiйної i цiнової полiтики; 3. розробка фiнансових планiв на рiк та перспективний перiод, розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 4. розробка та подання на розгляд Наглядової ради: - проектiв рiчного бюджету, бiзнес-плану Товариства; пропозицiй щодо внесення змiн до них; - iнвестицiйних планiв/проектiв Товариства та вiдповiдних кошторисiв; - проектiв положення про умови оплати працi та премiювання працiвникiв Товариства; - пропозицiй щодо порядку денного, дати i мiсця проведення Загальних зборiв; - пропозицiй щодо створення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв та/або призначення особи, яка скликає Збори, дати складення Перелiку Акцiонерiв; пропозицiй щодо складу реєстрацiйної комiсiї та Лiчильної комiсiї; - проектiв документiв, що пов'язанi з порядком денним Загальних зборiв, та проектiв рiшень Загальних зборiв; - iнших документiв та матерiалiв з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради; 5. пiдготовка перiодичної фiнансової та iншої звiтностi згiдно з внутрiшнiми правилами i процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради; 6. надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборiв; 7. за дорученням Наглядової ради, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; надання органiзацiйно-технiчної пiдтримки у зв'язку iз скликанням та проведенням Загальних зборiв; 8. розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 9. затвердження посадових iнструкцiй; 10. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 11. органiзацiя ведення облiку кадрiв Товариства, прийому та звiльнення працiвникiв Товариства; 12. органiзацiя дiловодства i документообiгу у Товариствi; 13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацiй Наглядової ради), укладення, внесення змiн та виконання колективного договору; 14. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства; 15. виконання iнших завдань та обов'язкiв, передбачених Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор має право: 1. самостiйно приймати рiшення про укладення договорiв та здiйснення операцiй, що не потребують попереднього рiшення або одержання згоди Наглядової ради; 2. розривати ранiше укладенi договори, якщо вони не вiдповiдають iнтересам Товариства; 3. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 4. вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах; пiдписувати банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; 5. пiдписувати вiд iменi Товариства договори, довiреностi та iншi документи, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства вiдповiдно до положень Статуту; 6. наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до Закону, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; пiдписувати вiд iменi адмiнiстрацiї Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 7. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 8. приймати рiшення про закордоннi вiдрядження; 9. тимчасово покласти виконання обов'язкiв Генерального директора на iншого працiвника у разi вiдсутностi Генерального директора у зв'язку з вiдрядженням, хворобою, вiдпусткою, або з iнших причин - протягом строку такої вiдсутностi; 10. здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з Законом та внутрiшнiми документами Товариства. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж - 20 рокiв. Переобрано на посаду 11.05.2015 р. термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступник голови адмiнiстрацiї мiста Мурманська - начальник управлiння Жовтневого адмiнiстративного округу, тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора, Генеральний директор.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Акатьєв В'ячеслав Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 32 04 321119 20.08.2003 Центральним РВВС Новокузнецького УВС Кемеровської областi

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "РГМК", заступник генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 3 роки

9) Опис

Голова Ради: 1. органiзовує роботу Наглядової ради; 2. скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та матерiалами; 3. запрошує для участi у засiданнi Наглядової ради осiб, що не входять до складу Наглядової ради; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства; 4. вiдкриває Загальнi збори та головує на них, якщо рiшенням Наглядової ради не призначено iншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах; 5. органiзовує обрання Секретаря Зборiв; 6. органiзує заочне голосування (голосування методом опитування); 7. укладає вiд iменi Товариства контракт (трудовий договiр) з Генеральним директором; 8. пiдписує листи, протоколи та iншi документи Наглядової ради; 9. забезпечує зберiгання Протоколiв Ради та засвiдчує копiї або витяги з них; забезпечує надання копiй та витягiв з Протоколiв Ради членам Наглядової ради та iншим заiнтересованим особам; 10. забезпечує облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзує пiдготовку вiдповiдей; 11. виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж - 15 рокiв. Переобрано на посаду 30.04.2015 р. термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступник генерального директора, Голова Наглядової ради. Працює заступником генерального директора Корпорацiї "IСД" (83050, м.Донецьк, вул.Щорса, 48).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Удовенко Сергiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 103307 03.11.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Корпорацiї "IСД", перший заступник генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 3 роки

9) Опис

До компетенцiї членiв Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; 3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; 4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв; 5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ; 6. обрання та припинення повноважень Генерального директора; 7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення; 9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ; 12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання; 13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту; 15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; 16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ; 19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; 20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень; 21. надання Генеральному директору попередньої згоди на: - одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу; - укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства; - укладення Товариством договорiв щодо розпорядження основними засобами Товариства у виглядi однiєї операцiї чи серiї пов'язаних операцiй на визначений перiод у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради; - надання будь-якого нерухомого майна та/або основних засобiв Товариства в оренду, вiдчуження або обтяження Товариством такого майна; - укладення Товариством iнших угод на суму, що перевищує 15 ( п'ятнадцять) вiдсоткiв Статутного капiталу. Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради. 22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; 23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень; 24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента; 25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора; 26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором; 28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж - 20 рокiв. Переобрано на посаду 30.04.2015 р. термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: перший заступник генерального директора, заступник директора, член Наглядової ради. Працює заступником директора ТОВ "РЕГIОН" (83000, Донецька обл., м.Донецьк, вул.Артема, б.97).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глевський Денис Геннадiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 25 03 292801 21.08.2002 Свердловським РУВС м. Iркутська

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Уралкалiй", директор з будiвництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 3 роки

9) Опис

До компетенцiї членiв Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; 3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; 4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв; 5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ; 6. обрання та припинення повноважень Генерального директора; 7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення; 9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ; 12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання; 13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту; 15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; 16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ; 19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; 20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень; 21. надання Генеральному директору попередньої згоди на: - одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу; - укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства; - укладення Товариством договорiв щодо розпорядження основними засобами Товариства у виглядi однiєї операцiї чи серiї пов'язаних операцiй на визначений перiод у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради; - надання будь-якого нерухомого майна та/або основних засобiв Товариства в оренду, вiдчуження або обтяження Товариством такого майна; - укладення Товариством iнших угод на суму, що перевищує 15 ( п'ятнадцять) вiдсоткiв Статутного капiталу. Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради. 22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; 23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень; 24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента; 25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора; 26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором; 28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж - 18 рокiв. Переобрано на посаду 30.04.2015 р. термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: директор з будiвництва, перший заступник генерального директора, член Наглядової ради. Працює першим заступником генерального директора ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" (94202, м.Алчевськ Луганської обл., вул.Шмiдта, 4).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Башинська Наталiя Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НД 289170 08.06.2000 Калiнiнським РВ ДГУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Група "Сармат", фiнансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 3 роки

9) Опис

До компетенцiї членiв Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; 3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; 4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв; 5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ; 6. обрання та припинення повноважень Генерального директора; 7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення; 9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ; 12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання; 13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту; 15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; 16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ; 19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; 20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень; 21. надання Генеральному директору попередньої згоди на: - одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу; - укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства; - укладення Товариством договорiв щодо розпорядження основними засобами Товариства у виглядi однiєї операцiї чи серiї пов'язаних операцiй на визначений перiод у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради; - надання будь-якого нерухомого майна та/або основних засобiв Товариства в оренду, вiдчуження або обтяження Товариством такого майна; - укладення Товариством iнших угод на суму, що перевищує 15 ( п'ятнадцять) вiдсоткiв Статутного капiталу. Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради. 22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; 23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень; 24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента; 25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора; 26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором; 28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж - 20 рокiв. Переобрано на посаду 30.04.2015 р. термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: фiнансовий директор, заступник генерального директора, член Наглядової ради. Працює заступником генерального директора ISD Dunaferr Zrt., (Угорщина) (мiсцезнаходження пiдприємства: H-2400 Dunaujvaros, Vasmu ter 1-3).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Вiталiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕМ 760117 27.09.2000 Алчевським МВ УМВС в Луганськiй областi

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "СУМК", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.03.2009 безстроково

9) Опис

Основними функцiями головного бухгалтера є: - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, контроль за складанням фiнансової звiтностi на пiдприємствi вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку й iнших нормативних документiв, що дiють на пiдприємствi. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж - 25 рокiв. Призначено на посаду 02.03.2009 р. термiном - безстроково. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: головний бухгалтер.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ «СОТIС-ГРУП»

37413253

83001 Донецька - м.Донецьк Артема, 97

2000

50

2000

0

0

0

Landhold Limited (Лендхолд Лiмiтед)

-

6030 Республiка Кiпр - Нiкосiя Темiстоклi Дервi, 3, Джулiя Хаус, буд.1066

999

24.975

999

0

0

0

Panbridge Limited (Пенбрiдж Лiмiтед)

-

3032 Республiка Кiпр - Лiмасол Караiскакi 6, Сiтi Хаус, Р.С.

998

24.95

998

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

3997

99.925

3997

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

30.04.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Звiт виконавчого органу ПрАТ «АКВАСЕРВIС» про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «АКВАСЕРВIС» за 2014 рiк i ухвалення рiшення за результатами розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової Ради ПрАТ «АКВАСЕРВIС» за 2014 рiк та прийняття рiшення за результатами його розгляду. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за результатами дiяльностi ПрАТ «АКВАСЕРВIС» у 2014 роцi. Затвердження рiчного звiту та балансу ПрАТ «АКВАСЕРВIС» за 2014 рiк. 5. Затвердження договору купiвлi-продажу електричної енергiї, укладеного Товариством з ПрАТ «Екоенергiя». 6. Затвердження договору про надання послуг з постачання технiчної води, укладеного Товариством з ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат». 7. Прийняття рiшення про схвалення договору про вiдступлення права вимоги (цесiї). 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв наглядової ради. 9. Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ «АКВАСЕРВIС» за 2014 рiк.
Вирiшили: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Кравченко О.С., Просянникова К.I., Бубно Ю.Ю. 2.1. Затвердити звiт генерального директора ПрАТ «АКВАСЕРВIС» про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. 2.2. Визначити роботу виконавчого органу в 2014 р. задовiльною. 3.1. Затвердити звiт наглядової ради ПрАТ «АКВАСЕРВIС» за 2014 рiк. 3.2. Визначити роботу наглядової ради в 2014 р. задовiльною. 4.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за результатами дiяльностi товариства у 2014 роцi. 4.2. Затвердити рiчний звiт за 2014 рiк i баланс товариства станом на 31.12.2014 р. з наступними основними показниками: всього активiв 148775 тис.грн., чистий фiнансовий результат - прибуток 35955 тис.грн. 5. Затвердити договiр купiвлi - продажу електричної енергiї № ЭКО-480-2014-кпр вiд 29.12.2014 р., укладеного Товариством з ПрАТ «Екоенергiя». 6. Затвердити договiр про надання послуг з постачання технiчної води № тех/вод-АМК-002-2015-усл вiд 01.01.2015 р., укладеного Товариством з ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат». 7.1. Погодити укладення Товариством договору про вiдступлення права вимоги (цесiї) з ТОВ "БУДИНОК КРАУССА" на наступних iстотних умовах: - Сторони договору - ПрАТ "АКВАСЕРВIС" (первiсний кредитор); ТОВ "БУДИНОК КРАУССА" (новий кредитор); ПАТ "Златобанк" (боржник); - За цим договором Новий кредитор набуває право вимагати вiд Боржника належного та реального виконання обов`язку з повернення грошових сум, належних первiсному кредитору у розмiрi 28795503,21 грн., що є еквiвалентом 1159216,16 доларiв США згiдно з офiцiйним обмiнним курсом НБУ станом на дату цього Договору; - За вiдступлення права вимоги за цим договором Новий кредитор сплачує Первiсному кредитору компенсацiю вартостi прав вимоги в нацiональнiй валютi України - гривнях в загальному розмiрi, еквiвалентному 1124598,34 доларiв США; - Новий кредитор перераховує Первiсному кредитору компенсацiю у термiн до 01.04.2018 р. (включно), з розстроченням платежiв. Iншi умови договору генеральному директору Товариства визначити на власний розсуд, з урахуванням iнтересiв Товариства. 7.2. Надати повноваження генеральному директору Товариства п.Трофiмову О.Є. на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства договору про вiдступлення права вимоги (цесiї) з ТОВ "БУДИНОК КРАУССА" на погоджених цими зборами умовах, а також на пiдписання всiх змiн, доповнень та додаткових угод до такого договору. 8.1. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Акатьєва В`ячеслава Петровича; Башинської Наталiї Валерiївни; Глевського Дениса Геннадiйовича; Удовенко Сергiя Петровича. 8.2. Керуючись ч.5 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.10.4. Статуту Товариства обрати Наглядову раду Товариства у складi: Акатьєв В`ячеслав Петрович; Башинська Наталiя Валерiївна; Глевський Денис Геннадiйович; Удовенко Сергiй Петрович. 9. Не розподiляти прибуток Товариства за 2014 рiк. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.08.2011

27/12/1/11

Луганське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA1203651005

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1000

4000

4000000

100

Опис

Додаткового випуску акцiй у звiтному роцi не було. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Фактiв лiстингу/ делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах протягом звiтного року не було.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

43600

38702

0

0

43600

38702

будівлі та споруди

26939

24871

0

0

26939

24871

машини та обладнання

13260

10766

0

0

13260

10766

транспортні засоби

328

185

0

0

328

185

земельні ділянки

2083

2083

0

0

2083

2083

інші

990

797

0

0

990

797

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

43600

38702

0

0

43600

38702

Опис

Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби перебувають у власностi товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015 р. складає 71615 тис.грн., знос 46%, у т.ч. земельнi дiлянки 2083 тис.грн., знос 0%; будинки та споруди 36185 тис.грн., знос 31%; машини та обладнання 29625 тис.грн., знос 64%; транспортнi засоби 1210 тис.грн., знос 85%; iнструмент, прилади, iнвентар, меблi 1897 тис.грн., знос 89%; багаторiчнi насадження 66 тис.грн., знос 0%; iншi необоротнi матерiальнi активи 549 тис.грн., знос 5%. Протягом звiтного року надiйшло основних засобiв на суму 2340 тис.грн., у т.ч. машини та обладнання 2340 тис.грн. Вибуття основних засобiв протягом звiтного року не було. Протягом 2015 р. нараховано амортизацiї 7238 тис.грн. Основнi засоби використовуються на 100%. Обмежень щодо використання майна немає. Термiн та умови використання основних засобiв звичайнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

127443

122216

Статутний капітал (тис. грн.)

4000

4000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

4000

4000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (127443 тис.грн. ) бiльше статутного капiталу (4000 тис.грн. ). Це вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

4351

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

30916

X

X

Усього зобов'язань

X

35267

X

X

Опис:

-

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вода технiчна

0

0

0

10719,6 м3

35612.2

64.2

2

Вода питна

0

0

0

2024,0 м3

19867.8

35.8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Електроенергiя

46.2

2

Заробiтна плата

21.7

3

Соцiальнi виплати

7.7

4

Амортизацiя

17.7

5

Паливно-мастильнi матерiали

1.2

6

Матерiали

5.2

7

Послуги стороннiх органiзацiй

0.2

8

Iнше

0.1

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма" ЛIГА"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31857418

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65039, Одеська обл., мiсто Одеса, Проспект Гагарiна, будинок 25

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2848 28.02.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

2

1

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Вiдчуження частки у статутному капiталi

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

4

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

4

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

-

 

-

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

9

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

-

Інші (запишіть)

-

 

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Так

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік