Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Трофiмов Олександр Євгенович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.08.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКВАСЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32804058
4. Місцезнаходження
Луганська , Перевальский район, 94311, смт. Михайлiвка, вул. Загородня, 6
5. Міжміський код, телефон та факс
+38 06442 44508 +38 06442 44508
6. Електронна поштова адреса
lawyers@as.lg.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень. Цiннi папери України" №78  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.as.lg.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб, тому "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не надаються. Корпоративного секретаря товариство не має. "Iнформацiя про рейтингове агентство" не надається, тому що державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня, товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)", "Iнформацiя про дивiденди", "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент", "Опис бiзнесу", "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", "Текст аудиторського висновку (звiту)" не заповнюють приватнi акцiонернi товариства. Посадовi особи акцiями товариства не володiють. Товариство не випускало облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери. Викуп власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювався. Особлива iнформацiя протягом звiтного року не траплялась. Борговi цiннi папери товариством не випускались. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не складалась. Цiльовi облiгацiї товариством не випускались, тому звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй. Iпотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН товариство не випускало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКВАСЕРВIС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АА № 936181
3. Дата проведення державної реєстрації
10.01.2004
4. Територія (область)
Луганська
5. Статутний капітал (грн)
4000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
104
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
36.00 ЗАБIР, ОЧИЩЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ВОДИ
71.12 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI IНЖИНIРИНГУ, ГЕОЛОГIЇ ТА ГЕОДЕЗIЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНIЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
43.22 МОНТАЖ ВОДОПРОВIДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦIОНУВАННЯ
10. Органи управління підприємства
Не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк" м. Київ
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26005601004785
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Централiзоване водопостачання та водовiдведення АА 149631 30.08.2011 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 22.08.2016
Опис Пiдприємство має намiр продовжити термiн дiї лiцензiї.
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Трофiмов Олександр Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 47 08 171160 18.06.2008 Вiддiлом УФМС Росiї по Мурманськiй областi у Первомайському АО мiста Мурманськ
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «АКВАСЕРВIС», тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.08.2012 3 роки
9) Опис
Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є: 1. управлiння поточною дiяльнiстю Товариства; 2. втiлення основних принципiв Товариства щодо охорони навколишнього середовища, ведення комерцiйної i торгiвельної дiяльностi та iнвестицiйної, технiчної, iнформацiйної i цiнової полiтики; 3. розробка фiнансових планiв на рiк та перспективний перiод, розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 4. розробка та подання на розгляд Наглядової ради: - проектiв рiчного бюджету, бiзнес-плану Товариства; пропозицiй щодо внесення змiн до них; - iнвестицiйних планiв/проектiв Товариства та вiдповiдних кошторисiв; - проектiв положення про умови оплати працi та премiювання працiвникiв Товариства; - пропозицiй щодо порядку денного, дати i мiсця проведення Загальних зборiв; - пропозицiй щодо створення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв та/або призначення особи, яка скликає Збори, дати складення Перелiку Акцiонерiв; пропозицiй щодо складу реєстрацiйної комiсiї та Лiчильної комiсiї; - проектiв документiв, що пов'язанi з порядком денним Загальних зборiв, та проектiв рiшень Загальних зборiв; - iнших документiв та матерiалiв з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради; 5. пiдготовка перiодичної фiнансової та iншої звiтностi згiдно з внутрiшнiми правилами i процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради; 6. надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборiв; 7. за дорученням Наглядової ради, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; надання органiзацiйно-технiчної пiдтримки у зв'язку iз скликанням та проведенням Загальних зборiв; 8. розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 9. затвердження посадових iнструкцiй; 10. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 11. органiзацiя ведення облiку кадрiв Товариства, прийому та звiльнення працiвникiв Товариства; 12. органiзацiя дiловодства i документообiгу у Товариствi; 13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацiй Наглядової ради), укладення, внесення змiн та виконання колективного договору; 14. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства; 15. виконання iнших завдань та обов'язкiв, передбачених Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор має право: 1. самостiйно приймати рiшення про укладення договорiв та здiйснення операцiй, що не потребують попереднього рiшення або одержання згоди Наглядової ради; 2. розривати ранiше укладенi договори, якщо вони не вiдповiдають iнтересам Товариства; 3. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 4. вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах; пiдписувати банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; 5. пiдписувати вiд iменi Товариства договори, довiреностi та iншi документи, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства вiдповiдно до положень Статуту; 6. наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до Закону, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; пiдписувати вiд iменi адмiнiстрацiї Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 7. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 8. приймати рiшення про закордоннi вiдрядження; 9. тимчасово покласти виконання обов'язкiв Генерального директора на iншого працiвника у разi вiдсутностi Генерального директора у зв'язку з вiдрядженням, хворобою, вiдпусткою, або з iнших причин - протягом строку такої вiдсутностi; 10. здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з Законом та внутрiшнiми документами Товариства. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж - 18 рокiв. Обрано на посаду 27.08.2012 р. термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступник голови адмiнiстрацiї мiста Мурманська - начальник управлiння Жовтневого адмiнiстративного округу, тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Акатьєв В'ячеслав Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 32 04 321119 20.08.2003 Центральним РВВС Новокузнецького УВС Кемеровської областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "РГМК", заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.07.2011 3 роки
9) Опис
Голова Ради: 1. органiзовує роботу Наглядової ради; 2. скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та матерiалами; 3. запрошує для участi у засiданнi Наглядової ради осiб, що не входять до складу Наглядової ради; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства; 4. вiдкриває Загальнi збори та головує на них, якщо рiшенням Наглядової ради не призначено iншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах; 5. органiзовує обрання Секретаря Зборiв; 6. органiзує заочне голосування (голосування методом опитування); 7. укладає вiд iменi Товариства контракт (трудовий договiр) з Генеральним директором; 8. пiдписує листи, протоколи та iншi документи Наглядової ради; 9. забезпечує зберiгання Протоколiв Ради та засвiдчує копiї або витяги з них; забезпечує надання копiй та витягiв з Протоколiв Ради членам Наглядової ради та iншим заiнтересованим особам; 10. забезпечує облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзує пiдготовку вiдповiдей; 11. виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж - 13 рокiв. Обрано на посаду 13.07.2011 р. термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступник генерального директора. Працює заступником генерального директора Корпорацiї "IСД" (83050, м.Донецьк, вул.Щорса, 48).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Удовенко Сергiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 103307 03.11.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Корпорацiї "IСД", перший заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.07.2011 3 роки
9) Опис
До компетенцiї членiв Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; 3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; 4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв; 5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ; 6. обрання та припинення повноважень Генерального директора; 7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення; 9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ; 12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання; 13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту; 15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; 16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ; 19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; 20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень; 21. надання Генеральному директору попередньої згоди на: - одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу; - укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства; - укладення Товариством договорiв щодо розпорядження основними засобами Товариства у виглядi однiєї операцiї чи серiї пов'язаних операцiй на визначений перiод у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради; - надання будь-якого нерухомого майна та/або основних засобiв Товариства в оренду, вiдчуження або обтяження Товариством такого майна; - укладення Товариством iнших угод на суму, що перевищує 15 ( п'ятнадцять) вiдсоткiв Статутного капiталу. Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради. 22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; 23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень; 24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента; 25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора; 26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором; 28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж - 18 рокiв. Обрано на посаду 13.07.2011 р. термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: перший заступник генерального директора, заступник директора. Працює заступником директора ТОВ "РЕГIОН" (83000, Донецька обл., м.Донецьк, вул.Артема, б.97).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глевський Денис Геннадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 25 03 292801 21.08.2002 Свердловським РУВС м. Iркутська
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Уралкалiй", директор з будiвництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.07.2011 3 роки
9) Опис
До компетенцiї членiв Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; 3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; 4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв; 5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ; 6. обрання та припинення повноважень Генерального директора; 7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення; 9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ; 12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання; 13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту; 15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; 16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ; 19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; 20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень; 21. надання Генеральному директору попередньої згоди на: - одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу; - укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства; - укладення Товариством договорiв щодо розпорядження основними засобами Товариства у виглядi однiєї операцiї чи серiї пов'язаних операцiй на визначений перiод у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради; - надання будь-якого нерухомого майна та/або основних засобiв Товариства в оренду, вiдчуження або обтяження Товариством такого майна; - укладення Товариством iнших угод на суму, що перевищує 15 ( п'ятнадцять) вiдсоткiв Статутного капiталу. Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради. 22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; 23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень; 24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента; 25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора; 26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором; 28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж - 16 рокiв. Обрано на посаду 13.07.2011 р. термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: директор з будiвництва, перший заступник генерального директора. Працює першим заступником генерального директора ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" (94202, м.Алчевськ Луганської обл., вул.Шмiдта, 4).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Башинська Наталiя Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НД 289170 07.06.2000 Калiнiнським РВ ДГУ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Група "Сармат", фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.07.2011 3 роки
9) Опис
До компетенцiї членiв Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; 3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; 4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв; 5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ; 6. обрання та припинення повноважень Генерального директора; 7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення; 9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ; 12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання; 13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту; 15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; 16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ; 19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; 20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень; 21. надання Генеральному директору попередньої згоди на: - одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу; - укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства; - укладення Товариством договорiв щодо розпорядження основними засобами Товариства у виглядi однiєї операцiї чи серiї пов'язаних операцiй на визначений перiод у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради; - надання будь-якого нерухомого майна та/або основних засобiв Товариства в оренду, вiдчуження або обтяження Товариством такого майна; - укладення Товариством iнших угод на суму, що перевищує 15 ( п'ятнадцять) вiдсоткiв Статутного капiталу. Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради. 22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; 23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень; 24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента; 25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора; 26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором; 28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж - 18 рокiв. Обрано на посаду 13.07.2011 р. термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: фiнансовий директор, заступник генерального директора. Працює заступником генерального директора ISD Dunaferr Zrt., (Угорщина) (мiсцезнаходження пiдприємства: H-2400 Dunaujvaros, Vasmu ter 1-3).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клименко Вiталiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ 760117 27.09.2000 Алчевським МВ УМВС в Луганськiй областi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "СУМК", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.03.2009 безстроково
9) Опис
Основними функцiями головного бухгалтера є: - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, контроль за складанням фiнансової звiтностi на пiдприємствi вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку й iнших нормативних документiв, що дiють на пiдприємствi. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж - 23 роки. Призначено на посаду 02.03.2009 р. термiном - безстроково. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: головний бухгалтер.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" 00039002 01001 м. Київ - м.Київ пров. Шевченка, буд. 12 2000 50 2000 0 0 0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна Компанiя "Стандарт-Iнвест" 23468993 01030 м. Київ - м. Київ вул.I.Франка, 40-Б 2000 50 2000 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 4000 100 4000 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Звiт виконавчого органу ПрАТ "АКВАСЕРВIС" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "АКВАСЕРВIС" за 2013 рiк i ухвалення рiшення за результатами розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової Ради ПрАТ "АКВАСЕРВIС" за 2013 рiк та прийняття рiшення за результатами його розгляду. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за результатами дiяльностi ПрАТ "АКВАСЕРВIС" у 2013 роцi. Затвердження рiчного звiту та балансу ПрАТ "АКВАСЕРВIС" за 2013 рiк. 5. Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "АКВАСЕРВIС" за 2013 рiк. У зв'язку з недосягненням консенсису вирiшили не прймати будь-якого рiшення з питань порядку денного. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.02.2014
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв ПрАТ "АКВАСЕРВIС". 2. Вiдчуження Товариством частки у статутному капiталi ТОВ "Донецкэнергоремонт" (iдентифiкацiйний код 30341775) у розмiрi 100% статутного капiталу. Вирiшили: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: 1. Кравченко Олена Сергiївна; 2. Просянникова Крiстiна Iгорiвна; 3. Бубно Юрiй Юрiйович. 2.1. Здiйснити вiдчуження Товариством частки у статутному капiталi ТОВ "Донецкэнергоремонт" у розмiрi 100% статутного капiталу на користь п. Грушка Iгоря Анатолiйовича (паспорт серiї ВВ №514771) на пiдставi договору купiвлi - продажу за цiною 43000000,00 грн. (сорок три мiльйони гривень 00 копiйок). 2.2. Уповноважити генерального директора Трофiмова Олександра Євгеновича укласти з п. Грушком Iгорем Анатолiйовичем (паспорт серiї ВВ №514771) договiр купiвлi - продажу частки у статутному капiталi ТОВ "Донецкэнергоремонт", згiдно з яким Товариство вiдчужує частку у розмiрi 100% статутного капiталу ТОВ "Донецкэнергоремонт" за цiною 43000000,00 грн. (сорок три мiльйони гривень 00 копiйок). Уповноважити генерального директора Трофiмова Олександра Євгеновича на власний розсуд визначити iншi умови договору купiвлi - продажу частки в статутному капiталi ТОВ "Донецкэнергоремонт" та пiдписати iншi документи, якi можуть вимагатися для або у зв`язку з вiдчуженням Товариством частки у статутному капiталi ТОВ "Донецкэнергоремонт" у розмiрi 100% статутного капiталу. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi. Проведення зборiв iнiцюювала наглядова рада.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.08.2011 27/12/1/11 Луганське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA1203651005 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1000 4000 4000000 100
Опис Додаткового випуску акцiй у звiтному роцi не було. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Фактiв лiстингу/ делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах протягом звiтного року не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 43877 43600 0 0 43877 43600
будівлі та споруди 27973 26939 0 0 27973 26939
машини та обладнання 12303 13260 0 0 12303 13260
транспортні засоби 496 328 0 0 496 328
інші 3105 3073 0 0 3105 3073
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 43877 43600 0 0 43877 43600
Опис Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби перебувають у власностi товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. складає 69275 тис.грн., знос 37%, у т.ч. земельнi дiлянки 2083 тис.грн., знос 0%; будинки та споруди 36185 тис.грн., знос 26%; машини та обладнання 27285 тис.грн., знос 51%; транспортнi засоби 1210 тис.грн., знос 73%; iнструмент, прилади, iнвентар, меблi 1897 тис.грн., знос 79%; багаторiчнi насадження 66 тис.грн., знос 0%; iншi необоротнi матерiальнi активи 549 тис.грн., знос 5%. Протягом звiтного року надiйшло основних засобiв на суму 7257 тис.грн., у т.ч. будiвлi i споруди 1227 тис.грн., машини та обладнання 5858 тис.грн., iнструмент, прилади, меблi 167 тис.грн., iншi необоротнi матерiальнi активи 5 тис.грн. Вибуття основних засобiв протягом звiтного року не було. Станом на 31.12.2014 р. нараховано амортизацiї 7534 тис.грн. Основнi засоби використовуються на 100%. Обмежень щодо використання майна немає. Термiн та умови використання основних засобiв звичайнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 122216 86261
Статутний капітал (тис. грн.) 4000 4000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4000 4000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(122216.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(4000.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 11353 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 15206 X X
Усього зобов'язань X 26559 X X
Опис: Станом на 31.12.2014 р. кредити ПАТ "Промiнвестбанк" погашенi.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Вода технiчна 0 0 0 18109,6 м3 55086.2 72.3
2 Вода питна 0 0 0 2578,1 м3 21089.1 27.68
3 Оптова торгiвля 0 0 0 9,215 т 14.74 0.02

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Електроенергiя 41.7
2 Заробiтна плата 19.8
3 Соцiальнi виплати 6.6
4 Амортизацiя 17.1
5 Паливно-мастильнi матерiали 1.8
6 Матерiали 11.3
7 Послуги стороннiх органiзацiй 1
8 Iнше 0.7

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма" ЛIГА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31857418
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 91033, м. Луганськ, вул. Оборонна, 24
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2848 28.02.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 рiк
Думка аудитора***

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 2 1
2 2013 1 0
3 2012 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): - Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Вiдчуження частки у статутному капiталi Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 4

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 9

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) -
Інші (запишіть) -

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): - X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКВАСЕРВIС" за ЄДРПОУ 32804058
Територія за КОАТУУ 4423656400
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 36.00
Середня кількість працівників 104
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 94311 Луганська область Перевальский район смт. Михайлiвка вул. Загородня, 6, т.+38 06442 44508
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 56 36 0
первісна вартість 1001 107 131 0
накопичена амортизація 1002 51 95 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 548 2340 0
Основні засоби: 1010 43877 43600 0
первісна вартість 1011 62018 69275 0
знос 1012 18141 25675 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

37000

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 81481 45976 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2261 1796 0
Виробничі запаси 1101 2261 1098 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 12612 50662 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 11633 17878 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 10030 17878 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4008 4000 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1608 28463 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 1608 28463 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 32122 102799 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 113603 148775 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4000 4000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 3462 3462 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 78799 114754 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 86261 122216 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 2385 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2385 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 14023 14617 0
за розрахунками з бюджетом 1620 10929 11353 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 10827 7893 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 218 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 371 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 5 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 24957 26559 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 113603 148775 0

Примітки Станом на 31.12.2014 р. залишкова вартiсть основних засобiв становить 43600 тис.грн., знос 25675 тис.грн. Станом на 31.12.2014 р. на балансi товариства значиться виробничих запасiв на суму 1098 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена її сума. Станом на 31.12.2014 р. на балансi пiдприємства значиться дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 50662 тис.грн., з бюджетом 17878 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4000 тис.грн. Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2014 р. склав 28463 тис.грн. Статутний капiтал товариства складає 4000000 гривень 00 коп. Статутний капiтал подiлено на 4000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна. Поточнi зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного перiоду склали 26559 тис.грн., у тому числi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 14617 тис.грн.; - з бюджетом - 11353 тис.грн.; - зi страхування - 218 тис.грн.; з оплати працi - 371 тис.грн.
Керівник Трофiмов Олександр Євгенович
Головний бухгалтер Клименко Вiталiй Володимирович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКВАСЕРВIС" за ЄДРПОУ 32804058
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 77772 104937
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 37225 ) ( 39088 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

40547

65849
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 20911 30678
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 7145 ) ( 7180 )
Витрати на збут 2150 ( 20908 ) ( 30663 )
Інші операційні витрати 2180 ( 697 ) ( 190 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

32708

58494
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 43000 0
Інші фінансові доходи 2220 5177 281
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 37 ) ( 1793 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 37000 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

43848

56982
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7893 -10827
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

35955

46155
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 35955 46155

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 18733 22077
Витрати на оплату праці 2505 8797 7870
Відрахування на соціальні заходи 2510 2908 2612
Амортизація 2515 7578 5563
Інші операційні витрати 2520 697 190
Разом 2550 38713 38312

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Дохiд визнається iз збiльшення активу або зменшенням зобов'язання, що спричиняє зрiст власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. За 2014 рiк товариство отримало доходи: - чистий дохiд вiд реалiзацiї подукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 77772 тис.грн.; - iншi операцiйнi доходи - 20911 тис.грн.; - дохiд вiд участi в капiталi - 43000 тис.грн.; - iншi фiнансовi доходи - 5177 тис.грн. За результатами дiяльностi пiдприємства у 2014 роцi отримано чистий прибуток у розмiрi 35955 тис.грн. Загальна сума операцiйних витрат товариства за 2014 рiк становила 38713 тис. грн., у тому числi: матерiальнi витрати - 18733 тис. грн.; витрати на оплату працi - 8797 тис. грн.; вiдрахування на соцiальнi заходи - 2908 тис. грн., амортизацiя - 7578 тис. грн.; iншi операцiйнi витрати - 697 тис. грн.
Керівник Трофiмов Олександр Євгенович
Головний бухгалтер Клименко Вiталiй Володимирович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКВАСЕРВIС" за ЄДРПОУ 32804058
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

93326

125924
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 5177 281
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 20911 30678
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 58416 )

( 132459 )
Праці 3105 ( 8797 ) ( 7870 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2908 ) ( 2612 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 20635 ) ( 13368 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 17878 ) ( 10030 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1301 ) ( 3194 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1456 ) ( 144 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1766 ) ( 46 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 26892 528
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 37 ) ( 1793 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -37 -1793
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 26855 -1265
Залишок коштів на початок року 3405 1608 2873
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 28463 1608

Примітки Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2014 р. становить 26892 тис.грн. Руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за 2014 р. не було. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi за 2014 р. -37 тис.грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод становить 26855 тис.грн. Залишок коштiв на початок 2014 р. становив 1608 тис. грн., на кiнець 2014 р. 28463 тис. грн.
Керівник Трофiмов Олександр Євгенович
Головний бухгалтер Клименко Вiталiй Володимирович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКВАСЕРВIС" за ЄДРПОУ 32804058
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКВАСЕРВIС" за ЄДРПОУ 32804058
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4000 0 0 3462 78799 0 0 86261
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4000 0 0 3462 78799 0 0 86261
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 35955 0 0 35955
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 35955 0 0 35955
Залишок на кінець року 4300 4000 0 0 3462 114754 0 0 122216

Примітки Статутний капiтал протягом 2014 р. залишався без змiн i дорiвнює 4000000 грн., подiлений на 4000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000 грн. Власний капiтал протягом 2014 р. збiльшився на 35955 тис.грн. за рахунок отриманих товариством прибуткiв.
Керівник Трофiмов Олександр Євгенович
Головний бухгалтер Клименко Вiталiй Володимирович